ارزش ها و خط مشی های سازمانی

ارزش های سازمانی

ما یک خانواده ایم که در کنار هم و در راستای اهدافمان با اشتیاق، احترام و صداقت، بی وقفه تلاش می کنیم.

شرکت توسعه ارتباطات نگین در راستای تحقق چشم انداز فوق و بر مبنای مأموریت شرکت، ضمن رعایت ارزش ها و تبعیت از الزامات قانونی و رگولاتوری (مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی) و به منظور ارتقای رضایت ذی نفعان خود، خط مشی خود را به شرح ذیل تعیین نموده است:

  • ارتقاء و پایداری کیفیت با بکارگیری فناوری های نوین و مدیریت مؤثر
  • افزایش سطح رضایت مشتریان با سرلوحه قرار دادن کیفیت، سرعت در ارائه خدمات، احترام متقابل و صداقت
  • توسعه خدمات مطابق با پروانه های اخذ شده و افزاریش سهم بازار برای تمامی محصولات و خدمات
  • توانمندسازی سرمایه های انسانی با رویکرد مدیریت دانش و ایجاد انگیزه در جهت رشد و تعالی
  • توجه به رویکرد بهبود در کلیه فرآیندهای سازمان با نهادینه سازی تفکر مبتنی بر ریسک
  • ارزش آفرینی هرچه بیشتر برای سهامداران از طریق افزایش درآمدها و بهینه سازی هزینه ها
  • توجه و تعهد به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی