تعرفه اینترنت پرسرعت adsl

سرعت 16M 4M 3M 3M 2M 1M 512
اینترنت 400 200 90 60 40 25 15
سایت داخلی 800 400 80 120 80 50 30
قیمت (تومان) 80.000 50.000 40.000 35.000 25.000 20.000 12.500

بسته های حجم مازاد

50GB 20GB 10GB 5GB 2GB 1GB
100.000 40.000 20.000 10.000 4.000 2.000

بسته های حجمی طلایی

180GB 60GB 40GB 50GB 8GB 4GB
شش ماهه شش ماهه سه ماهه یک ماهه یک ماهه پانزده روز
180.000 72.000 52.000 40.000 18.000 10.000
سرعت 16M 8M 4M 3M 2M 1M 512
اینترنت 1200 600 270 180 120 75 45
سایت داخلی 2400 1200 540 360 240 150 90
قیمت (تومان) 228.000 142.500 114.000 99.750 71.250 57.000 35.625

بسته های حجمی مازاد

50GB 20GB 10GB 5GB 2GB 1GB
100.000 40.000 20.000 10.000 4.000 2.000

بسته های حجمی طلایی

180GB 60GB 40GB 50GB 8GB 4GB
شش ماهه شش ماهه سه ماهه یک ماهه یک ماهه پانزده روز
180.000 72.000 52.000 40.000 18.000 10.000
سرعت 16M 8M 4M 3M 2M 1M 512
اینترنت 2400 1200 520 360 240 150 90
سایت داخلی 4800 2400 1080 720 480 300 180
قیمت (تومان) 432.000 270.000 216.000 189.000 135.000 108.000 67.500

بسته های حجمی مازاد

50GB 20GB 10GB 5GB 2GB 1GB
100.000 40.000 20.000 10.000 4.000 2.000

بسته های حجمی طلایی

180GB 60GB 40GB 50GB 8GB 4GB
شش ماهه شش ماهه سه ماهه یک ماهه یک ماهه پانزده روز
180.000 72.000 52.000 40.000 18.000 10.000